کمیته علمی

جشنواره ملی سوانح‌طبیعی 1399

دکتر محمد مهدی اخوی یان

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دبیر علمی

دکتر احمد زینالی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر الناز ایمانی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر الهام پرویزی

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

دکتر پرستو عشرتی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر راحیل وفایی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر رسول حسینی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر زهرا صدریان

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر سپیده صمدزاده یزدی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر سعید غلام پور

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر سمیه امیدواری

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر سوسن مومنی ماکویی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر شیرین اژده فر

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر عباس حبیبی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر عبدالله جمالی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر عطیه عسگری

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر علی خدادادی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر علی مشهدی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر فاطمه پروانه اسدی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر محمدرضا نامداری

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر مرتضی مهدوی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر مهدی نیری

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر مهسا رحمانی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر مینا حاجیان

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر وحید کیانی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ