شورای سیاست‌گذاری

جشنواره ملی سوانح‌طبیعی 1399

دکتر سید سعید هاشمی

رئیس دانشگاه علم و فرهنگ

رئیس شورای سیاست‌گذاری

دکتر احسان طایفه

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر احمد سلطانی

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر

دکتر اسماعیل ضرغامی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی

دکتر الهام پرویزی

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

دکتر پرستو عشرتی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر حامد مظاهریان

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر عباس حبیبی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر علی مشهدی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر علیرضا آقابابایی مبارکه

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر کامران حسین پور

شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب

دکتر عباس حبیبی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر محمد مهدی اخوی یان

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر محمدرضا نامداری

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر مرتضی مهدوی

مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

دکتر مرضیه اله‌دادی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر مهدی ترکیان

سازمان مدیریت بحران کشور