شورای سیاست‌گذاری

جشنواره بین‌المللی گنسای دیزاین ۱۳۹۶

دکترشاهین حیدری

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

رئیس شورای سیاست‌گذاری

دکتر نعمت حسنی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر سید غلامرضا اسلامی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر سید یحیی اسلامی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر رزیتا فرزام

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر فاطمه کاتب

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا