کمیته علمی

همایش بین‌المللی پژوهش‌های راهبردی پوشاک ایرانی و سبک پوشش ایرانی اسلامی ۱۴۰۱

سیده راضیه یاسینی

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات

دبیر علمی

دکتر فریده طالب‌پور

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر سجاد مهدی‌زاده

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق

دکتر ابوالفضل داوودی رکن‌آبادی

عضو هیات علمی دانشگاه یزد

دکتر جمال محمدی

عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

دکتر رضا فیروزی

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

دکتر سراج‌الدین محمودیانی

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

دکتر علی الهی خراسانی

عضو هیات علمی دانشگاه مشهد

دکتر طیبه عزت‌الهی‌نژاد

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات

دکتر حسین مهربانی‌فر

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر مهدی محمدزاده

عضو هیات علمی دانشگاه هنر تبریز

دکتر سیدمجید امامی

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق

دکتر قاسم زائری

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر محمدعلی رجبی

عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

دکتر اعظم راودراد

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر زهرا عبداله

عضو هیات علمی دانشگاه خوزستان

دکتر پروین بابایی

عضو هیات علمی دانشگاه هنر تبریز

دکتر بهنام زنگی

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر فریناز فربود

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر روشنک داوری

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر زهرا رهبر نیا

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر عبدالله بیچرانلو

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر محمود ترابی اقدم

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر مجید اسدی فارسانی

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی