شورای سیاست‌گذاری

همایش بین‌المللی مدیریت طراحی شهری 1398

دکتر مهناز ملانظری

رئیس دانشگاه الزهرا

رئیس شورای سیاست‌گذاری

دکتر مرضیه اله دادی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر علی رحمانی

معاون مالی و اداری دانشگاه الزهرا

دکتر پریچهر حناچی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر حسین راغفر

رئیس پژوهشکده بین المللی اقتصاد دانشگاه الزهرا

دکتر فاطمه کاتب

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر افسانه توسلی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا