کمیته اجرایی

همایش بین‌المللی مدیریت طراحی شهری 1398

دکتر مرضیه اله‌دادی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دبیر اجرایی

مهندس فاطمه قبادی

کمیته دبیرخانه

مهندس احسان توکلی

کمیته دبیرخانه

مهندس مهدی خزایی

کمیته برندینگ