شورای سیاست‌گذاری

همایش بین‌المللی بازاریابی و طراحی پرتغال 2018

Nariman Parineh

AfamArts Institute Memeber

Chairman

Manuela Guerreiro

Algarve University Member

Chairman

Júlio Mendes

Algarve University Member

Júlio Mendes

Algarve University Member

Bernardete Sequeira

Algarve University Member

Patrícia Pinto

Algarve University Member

Magda Wikesjö

Algarve University Member

Armita Serajzahedi

Algarve University Member

Homayoun Golestaneh

Algarve University Member

António Lacerda

Algarve University Member

Cláudia Henriques

Algarve University Member

Nelson Matos

Algarve University Member

Marzieh Allahdadi

Alzahra University Member

Maria Caeiro

Algarve University Member