کمیته علمی

کمیته علمی همایش بین‌المللی دیزاین 2 (معماری، معماری داخلی، طراحی صنعتی) 1397

دکتر فاطمه کاتب

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دبیر علمی

دکتر بهزاد سلیمانی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر جواد امامی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت

مهندس فریبا سپهری

عضو هیات علمی دانشگاه هنر

دکتر خسرو پورجوان

عضو هیات علمی دانشگاه انقلاب اسلامی

دکتر یاسمن خداداده

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مهندس محمدرضا درستی

عضو هیات علمی دانشگاه کمال الملک

مهندس فریبا سپهری

(زنده‌یاد)

عضو هیات علمی دانشگاه سوره

دکتر علی فرجی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مهندس مسعود فریدی زاد

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان

مهندس سید حسن فیروزی

عضو هیات علمی دانشگاه انقلاب اسلامی

دکتر حسین مدی

عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی

دکتر محمدرضا نامداری

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

مهندس وحید نظری

عضو هیات علمی دانشگاه سوره

دکتر وحید صدرام

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری