کمیته علمی

همایش بین‌المللی دیزاین (تعامل طراحی صنعتی و معماری داخلی) 1396

دکتر فاطمه کاتب

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دبیر علمی

دکتر خشایار حجتی امامی

عضو هیات علمی دانشگاه هنر

دکتر عباس افتخاری

عضو هیات علمی دانشگاه هنر

مهندس فریبا سپهری

(زنده‌یاد)

عضو هیات علمی دانشگاه سوره

دکتر علیرضا اژدری

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر خسرو پورجوان

عضو هیات علمی دانشگاه فنی حرفه ای تهران

دکتر مهدی اصل فلاح

عضو هیات علمی دانشگاه هنر

دکتر رزیتا فرزام

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر مهران فاطمی نیا

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر بهزاد سلیمانی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر سید حسین فیروزی

عضو هیات علمی دانشگاه فنی حرفه ای تهران

مهندس فرزانه هنر بخش

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

مهندس مهران هاشمی

مدرس طراحی صنعتی دانشگاه

دکتر محمدرضا نامداری

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ