شورای سیاست‌گذاری

همایش بین‌المللی دیزاین (تعامل طراحی صنعتی و معماری داخلی) 1396

دکتر عبدالرضا محسنی

رئیس جامعه مهندسان معماری داخلی ایران

رئیس شورای سیاست‌گذاری

دکتر مرضیه اله دادی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

مهندس رضا لاهیجی

عضو هیات علمی دکو

مهندس فریبا سپهری

(زنده‌یاد)

عضو هیات علمی دانشگاه سوره

دکتر فاطمه کاتب

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا