کمیته اجرایی

جشنواره ملی سوانح‌طبیعی ۱۳۹۹

دکتر علی مشهدی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دبیر اجرایی

مهندس ریحانه امینی مقدم

کمیته تشریفات

مهندس زهرا کریم زاده

کمیته تشریفات

مهندس زهره زارع نیستانک

کمیته تشریفات

مهندس سعید ترابی

کمیته تشریفات

مهندس سید امیررضا نظام دوست

کمیته تشریفات

مهندس مینا بهبهانی جهانشاه خانی

کمیته تشریفات

مهندس فاطمه قبادی

کمیته دبیرخانه

مهندس مهدی خزایی

کمیته دبیرخانه

مهندس احسان توکلی

کمیته دبیرخانه