کمیته داوری

جشنواره ملی سوانح‌طبیعی 1399

دکتر جمشید امامی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر حامد مظاهریان

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر سید بهشید حسینی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر علی عسگری

عضو هیات علمی دانشگاه هنر

مهندس مهدی چمران

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر هانی منصور نژاد

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ