شورای سیاست‌گذاری

جشنواره بین‌المللی گنسای دیزاین ۱۳۹۶

هیرویاسو کوبایاشی

سفیر ژاپن در ایران

ژاپن

مهندس اسمائیل نجار

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور

ایران

مهندس محمدحسین مقیمی

استاندار تهران

ایران

دکتر احمد صادقی

رئیس سازمان پیشگیری از بحران شهر تهران

ایران

دکتر نعمت حسنی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

ایران

پروفسور جیرو ساگارا

عضو هیات علمی دانشگاه کوبه ژاپن

ژاپن