کمیته اجرایی

جشنواره بین‌المللی گنسای دیزاین ۱۳۹۶

دکتر مرضیه اله‌دادی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دبیر اجرایی

مهندس مهدی ملکی

کمیته IT

مهندس سارا طراوتی

کمیته تشریفات

مهندس مهسا قلیپور

کمیته تشریفات