کمیته داوری

جشنواره بین‌المللی گنسای دیزاین ۱۳۹۶

دکتر رزیتا فرزام

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دبیر داوری

دکتر یاسمن خداداده

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر نعمت حسنی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکترمحمد رحیمیان

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر علی فرجی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر علیرضا اژدری

عضو هیات علمی دانشگاه تهران