کمیته علمی

همایش بین‌الملی بسته بندی، صنایع دستی و توسعه پایدار 1394

دکتر مهین سهرابی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دبیر علمی

دکتر اشرف موسوی لر

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر حسن صادق نایینی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت

دکتر زهرا مسعودی امین

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر خشیار حجتی امامی

عضو هیات علمی دانشگاه هنر

دکتر مهدی کشاورز افشار

عضو هیات علمی دانشگاه مدرس

دکتر علیرضا میرعماد

عضو هیات علمی دانشگاه شریف

دکتر سید جواد ظفرمند

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

دکتر نسرین مقدم

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر بهزاد سلیمانی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر احمد ندایی فرد

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر محمد رزاقی

عضو هیات علمی دانشگاه هنر

دکتر وحید چوپانکاره

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر سید هاشم مسدد

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت

دکتر صفار دزفولی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت

دکتر ابراهیم باقری طالقانی

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

مهندس حمیرا غفاری

مدرس طراحی صنعتی

دکتر مهدی اصل فلاح

عضو هیات علمی دانشگاه هنر

دکتر مهدی محمد زاده

عضو هیات علمی دانشگاه هنر تبریز

دکتر رزیتا فرزام

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر مهران هوشیار

عضو هیات علمی دانشگاه سوره