شورای سیاست‌گذاری

همایش بین‌الملی بسته بندی، صنایع دستی و توسعه پایدار 1394

دکتر انسیه زاهدی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

رئیس شورای سیاست‌گذاری

دکتر مرضیه اله دادی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر احمد ندایی فرد

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر مهین سهرابی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر سید هاشم مسدد

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت

دکتر وحید چوپانکاره

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر بهزاد سلیمانی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا