سخنرانان کلیدی

همایش بین‌الملی بسته بندی، صنایع دستی و توسعه پایدار 1394

دکتر میتسوهیرو سیموموتو

مدیر کارخانه بسته‌بندی

ژاپن

دکتر یاسودا اراکی

عضو هیات علمی دانشگاه کوبه ژاپن

ژاپن

دکتر یاراسد دل کارمن

عضو هیات علمی دانشگاه کوبه ژاپن

ژاپن