شورای سیاست‌گذاری

همایش بین‌المللی دیزاین (معماری، معماری داخلی، طراحی صنعتی) 1397

دکتر مهناز ملانظری

رئیس دانشگاه الزهرا

رئیس شورای سیاست‌گذاری

دکتر برات قبادیان

معاون آموزش و پژوهش وزارت صمت

رئیس شورای سیاست‌گذاری

دکتر مرضیه اله دادی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

مهندس سید رضا حسینی لاهیجی

عضو هیات علمی دکو

مهندس فریبا سپهری

(زنده‌یاد)

عضو هیات علمی دانشگاه سوره

دکتر رزیتا فرزام

سرپرست اداره کل دفتر آموزش و پژوهش وزارت صمت

دکتر فاطمه کاتب

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر عبدالرضا محسنی

رئیس جامعه مهندسان معماری داخلی ایران