کمیته اجرایی

همایش بین‌المللی دیزاین (معماری، معماری داخلی، طراحی صنعتی) 1397

دکتر مرضیه اله‌دادی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دبیر اجرایی

مهندس احسان توکلی

کمیته تشریفات

مهندس اميرحسين كوچاری

کمیته تشریفات

مهندس جهانگیر حسین پور

کمیته دبیرخانه

مهندس حدیث ایازی

کمیته تشریفات

مهندس ساجده اشرف‌پور

کمیته تشریفات

مهندس سارا طراوتی

کمیته دبیرخانه

مهندس سامیه طاهری

کمیته تشریفات

مهندس سپهر صانعی زاده

کمیته تشریفات

مهندس سمانه سادات حسینی

کمیته تشریفات

مهندس سيما كلوانی

کمیته تشریفات

مهندس شهریار بلوری

کمیته تشریفات

مهندس طیبه مکاری

کمیته تشریفات

مهندس عاطفه جفایی

کمیته تشریفات

مهندس علیرضا عمرانی

کمیته تشریفات

مهندس فاطمه قبادی

کمیته دبیرخانه

مهندس فاطمه مرتضوی

کمیته تشریفات

مهندس فائزه بهرامی

کمیته تشریفات

مهندس فرناز باقرلو

کمیته تشریفات

مهندس کیمیا حاج قاسم

کمیته تشریفات

مهندس مریم رشیدی

کمیته دبیرخانه

مهندس مژده علینژاد

کمیته تشریفات

مهندس مليكا منتجب

کمیته تشریفات

مهندس میشا بدرزاده

کمیته تشریفات

مهندس ندا تفرشی

کمیته تشریفات

مهندس هدیه رضاییان

کمیته تشریفات