آثار

همایش بین‌المللی دیزاین (تعامل طراحی‌صنعتی و معماری‌داخلی) 1396

زینب قیصریه

زینب قیصریه

سنا ابراهیمی

سنا ابراهیمی

متینه نادریان

متینه نادریان

نسترن دوستی میانه

زهرا طحانان/محمود طحانان

نازنین جعفری

نسترن دوستی میانه

مانا صدری ایرانی

سپیده مقصودی

مژده علی نژاد فرد

سارا طراوتی/جهانگیر حسین پور

نیما صفدریان/مریم اسکندری فر

زهرا مهدیان جونی/مهران تابش

براورد سازه مازند

براورد سازه مازند

فاطمه رز

بهاره طایری/صاحبه فتحی/مرضیه عرب

بهاره طایری/صاحبه فتحی/مرضیه عرب

بهاره طایری/صاحبه فتحی/مرضیه عرب

بهاره طایری/صاحبه فتحی/مرضیه عرب

بهاره طایری/صاحبه فتحی/مرضیه عرب

بهاره طایری/صاحبه فتحی/مرضیه عرب

بهاره طایری/صاحبه فتحی/مرضیه عرب

بهاره طایری/صاحبه فتحی/مرضیه عرب

بهاره طایری/صاحبه فتحی/مرضیه عرب

علیرضا عطایی

عاطفه نجف زاده

زهرا طحانان/فاطمه معظمی

ساغر محمدی

سارا طراوتی/جهانگیر حسین پور

مریم اسکندری فر/نیما صفدریان

غزاله مددی

مهسا قلی پور

استودیو خلاقیت رایان تیم طراحی: محمدحسین ارشدی/فرزانه حسینیان

استودیو خلاقیت رایان تیم طراحی: محمدحسین ارشدی/فرزانه حسینیان

استودیو خلاقیت رایان تیم طراحی: محمدحسین ارشدی/فرزانه حسینیان

استودیو خلاقیت رایان تیم طراحی: محمدحسین ارشدی/فرزانه حسینیان

استودیو خلاقیت رایان تیم طراحی: محمدحسین ارشدی/فرزانه حسینیان

استودیو خلاقیت رایان تیم طراحی: محمدحسین ارشدی/فرزانه حسینیان

مجید کریمی

فرزانه هنر بخش/مجتبی صفری/نینا خانکی