Arbitration Committee

International Festival on Fajr Fashion 2022

Elham Ghajari

Amir Shah Sharifi

Amir Farzam Karimikhan

Pedram Peyvandi

Davod Golstani

Seyed Samnaz Manafi

Fateme Bahrami

Mohammad Kashtiara

Marjan Khosroshahi

Maryam Salimi